بازدید امروز: 18 نفر
ایران

معاون پشتیبانی و توسعه منابع

* دکتر محمدباقر مسعودی   

* تحصيلات : دکترای در رشته جغرافیا از کشور هندوستان

* سمت : معاون پشتيباني و توسعه منابع - استاديار گروه جغرافيا و جهانگردي - عضو هیات علمی گروه جهانگردی

* شماره تماس: 97 - 32171095  داخلی 408

mb.masoudi@hakim-jorjani.ac.ir

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

شرخ مختصر وظایف معاونت:

نظارت بر عملکرد كاركنان  به منظور حسن انجام وظایف.

نظارت لازم درزمینه تهیه و تنظیم فرمهاي آماري وتهیه اطلاعات مورد نیاز در سطوح مختلف اداري و آموزشی و كاربرد آنها در برنامه ریزي هاي آینده.

 نظارت بر حسن اجراي قوانین و آیین نامه ها و دستورالعمل ها و مقررات و برنامه هاي  امور اداری مؤسسه.

 ارائه طرحهاي لازم در زمینه ارتقاء آموزش كاركنان اداري و آموزشی به منظور ارتقاء سطح معلومات و مهارتهاي شغلی آنان.

 مراقبت بر امر تهیه و استخراج آمار و گزارشهاي مربوط و تهیه و تدوین برنامه هاي  مؤسسه.

  ایجاد هماهنگی لازم بین واحدهاي مختلف به منظور استفاده از اطلاعات و داده هاي آماري در مدیریت، تصمیم گیري و برنامه ریزي توسعه.

 اهتمام لازم به منظور توسعه كمی و كیفی و تجهیزات مورد نیاز مؤسسه.

 ایجاد هماهنگی و تعیین اولویت ها در برنامه هاي مؤسسه با توجه به امكانات و منابع بر اساس نتایج ناشی از تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات به دست آمده.

 برنامه ریزي لازم به منظور شناسایی مسایل و مشكلات اساسی مؤسسه.

 

کلیه حقوق این پایگاه متعلق به مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه حکیم جرجانی می باشد.
طراحی و کد نویسی توسط هیرکانا