ایران

نظامنامه

۱۴۰۰/۲/۱۶
نظامنامه

معرفی کوتاه نظامنامه اخلاق آموزش
مسئولیتپذیری اخلاقی در حوزه آموزش حاصل سه مؤلفه است: حساسیت نسبت
به حقوق همه صاحبان حق، شناخت تفصیلی حقوق آنان و پایبندی نظاممند به حقوق.
شناخت حقوق ذینفعان و صاحبان حق در سیاستگذا ری ، مدیریت و فعالیتهای گسترده
آموزشی در آموزش عالی نیازمند مطالعات چند وجهی است: پژوهش در منابع وحیانی،
شناخت انتقادی تجارب دانشگاههای جهان در فرهنگهای گوناگون، رهآوردهای گستره
معرفتی اخلاق حرفهای و شناخت دیدگاههای اعضای خانواده بزرگ آموزش عالی و
ذینفعان حوزه آموزش.
حاصل مطالعه چند وجهی، با م ک شارت هر چه بیشتر صاحبان حق، به تنظیم سند نظامنامه
اخلاقی حاضر انجامید. به منظور تدوین این سند، م ک شارت عمومی در کارگاههای آموزشی-
مشاورهای و کارگروههای گوناگون در دانشگاههای مختلف با هم کاری انجمن علمی اخلاق
کاربردی ایران صورت گرفت.
در این سند، مسئولیتها و تعهدهای اخلاقی در سطوح سازمانی، گروهی، فردی و فرآیندها
و نظامهای حرفهای بر پایه اصول اخلاقی دوازدهگانه بیان شده است. نظامنامه اخلاق
آموزش، اصول اخلاقی و خطمشیهای مرتبط با آنها را در سطح ّ ملی طرح میکند
 

 

نظامنامه اخلاق آموزش

کلیه حقوق این پایگاه متعلق به مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه حکیم جرجانی می باشد.
طراحی و کد نویسی توسط هیرکانا