بازدید امروز: 204 نفر
ایران

معاون پژوهشی

    دکتر بزرگمهر خاندوزی   

*تحصيلات : دکترای مدیریت مالی

* سمت : معاون پژوهشی - استاديار گروه مديريت و عضو هيات علمي دانشگاه حكيم جرجاني گرگان

* عضو هیات علمی واستادیار گروه مدیریت

b.khandozi@hakim-jorjani.ac.ir

* رزومه

 

شرح مختصر وظایف معاونت پژوهشی

1 . برنامه ریزي، هماهنگی و اداره امور پژوهشی با تشکیل منظم شورای پژوهشی مؤسسه در چارچوب اختیارات تفویض شده با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

.2  بهره گیري از قابلیت ها و امكانات دانشگاههای ا ستان به منظور ایجاد زمینه و بستر منا سب جهت توسعه كیفیت پژوهشی مؤسسه.

.3 بررسی و شناخت نیازهاي پژوهشی و انعكاس نتایج به رییس مؤسسه جهت اتخاذ تصمیمات مربوط به توسعه كیفی مؤسسه.

.4  برنامه ریزی برای برگزاری حداقل یک همایش پژوهشی استانی و یک همایش ملی با کمک گروه های آموزشی در هر سال تحصیلی.

.5 بررسی و اظهار نظر در زمینه ترفیع و تخصیص بورس هاي مطالعاتی و ماموریت هاي تحصیلی به اعضاي هیات علمی با همکاری معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی.

.6 بررسی كیفی تالیفات، جزوات و مقالات تهیه شده توسط دانشجویان و استادان  در شوراي پژوهشی استان و تهیه طرحی برای تشویق محققان برای ارتقای جایگاه پژوهشی مؤسسه.

.7 برنامه ریزی برای هفته پژوهش و تشکیل کارگاههای مقاله نویسی و مراسم متمرکز پایانی برای معرفی پژوهشگران برتر.

.8 ترغیب پژوهشگران و دانشجویان به منظور تحقق اهداف پژوهشی، انجام طرح هاي پژوهشی مربوط به رشته های دایر مؤسسه.

.9 تامین منابع اطلاعات علمی الكترونیكی و غیر الکترونیکی براي اساتید، دانشجویان و محققین مؤسسه از طریق اشتراک منابع مورد نیاز و ایجاد بستر ارتباطات اینترنتی در کتابخانه.

10. نظارت بر اجرا و برگزاري مسابقات کتاب خوانی در هفته کتاب و خرید کتابهای مورد نیاز گروههای آموزشی ( 24 الی 30  آبان).

.11 نظارت بر حسن اجراي برنامه هاي پژوهشی، و ارایه خدمات مشاوره اي و کارگاه مقاله نویسی به دانشجویان در مؤسسه.

12  ایجاد تمهیدات لازم براي تسهیل دسترسی به پایگاه هاي اطلاعات و دیگر منابع مورد نیاز كتابخانه مثل مجلات تخصصی.

13  زمینه سازي تدوین و انتشار آثار علمی اعضاي هیات علمی و مدرسان دانشگاه.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

کلیه حقوق این پایگاه متعلق به مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه حکیم جرجانی می باشد.
طراحی و کد نویسی توسط هیرکانا